Home » Finansleksikon » O » (OMF)

(OMF)

Obligasjoner med fortrinnsrett

Obligasjoner med fortrinnsrett som på engelsk kalles covered bonds, tilbys av speialsierte kredittforetak under tilsyn av Finanstilsynet.

Finansieringsvirksomhetsloven § 2-25 tredje ledd regulerer hvilke typer lån som kan tjene som pantesikkerhet for obligasjonslånet. Det følger av bestemmelsen at lån som skal sikre obligasjonslån bare kan omfatte bolighypoteklån, eiendomshypoteklån, lån sikret ved pant i andre realregistrerte formuesgoder etter regler fastsatt av Kongen, offentlige lån og rente- eller valutakontrakter knyttet til utlånsporteføljen eller obligasjonslånet etter nærmere regler fastsatt av Kongen.

Pant i boligeiendom opp til 75 % av boligens verdi. Pant i næringseiendom opp til 60 % av eiendommens verdi. Offentlige midler. Fyllingssikkerhet inntil 20 % av sikkerhetsmassen. Den delen av låneverdien som faller utenfor disse grensene om markedsprisen på sikkerheten skulle falle, vil ikke ha den obligatoriske fortrinnsretten. Balansesammensetning og derivatkontrakter skal begrense rente-, valuta- og likviditetsrisiko.