Home » Finansleksikon » N » NIBOR

NIBOR

NIBOReller pengemarkedsrentener renten på lån bankene i mellom. Tilbud og etter-spørsel i pengemarkedet bestemmer pengemarkedsrentene. NIBOR er valutaswaprenter. Disse valutaswaprentenenoteres på blant annet Reuters side NIBQ og NIBP for løpetidene Tomorrow/next, 1 uke, 2 uker og fra 1 måned opp til 12 måneder. På Reuters side NIBQ og NIBP er alle rentesatsene indikativt fremviste høyresider ("offer"), det vil si hva de stør-ste bankene i det norske kronemarkedet i utgangspunktet er villig til å tilby likviditet til gjennom valutabytte.Noteringen er slik at høyeste og laveste rente strykes, og gjennom-snittet av de resterende indikative rentene blir presentert på Reuters. All interbankhandel i valutaswapmarkedet skjer imidlertid til vilkår omtrent midt imellom venstre- og høyresiden, det vil si til noe lavere renter enn de fremviste på Reuters side NIBQ og NIBP.

Prosent

Den norske pengemarkedsrenten (Nibor), fastsettes daglig ved at seks banker melder inn anslag på hvilken rente de vil kreve for et usikret lån i norske kroner til ledende banker i det norske pengemarkedet. De seks bankene er DNB, Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, SEB og Swedbank.

Nibor-renten brukes ofte som referanse for ulike derivater, lånekontrakter i verdipapirmarkedet, bankenes utlån til bedrifter og for større innlån fra markedet.