Home » Finansleksikon » N » NBS (Norges bank seddeltrykkeri)

NBS (Norges bank seddeltrykkeri)

I handel med finansielle aktiva innebærer legal netting at bare nettobeløpet ved handel mellom flere parter kommer til oppgjør og har gyldighet som krav i en konkurs. Bilateral netting omfatter to parter, mens multilateral netting for eksempel kan forekomme i penge- eller verdipapiroppgjør.