Home » Finansleksikon » M » Market maker

Market maker

Et meglerforetak som har forpliktet seg til å stille både kjøps- og salgskurs i en eller flere aksjer, opsjons- eller futuresserier med krav til maksimal differanse (spread) mellom kjøps- og salgskurs (aksje- og derivatmarkedet). I obligasjonsmarkedet er en market maker et meglerforetak som inngår en avtale med en obligasjonsutsteder om å kjøpe og selge obligasjoner i annenhåndsmarkedet En market maker skaper mao et marked, og handler alltid for egen regning.