Home » Finansleksikon » L » Lensmannstakst

Lensmannstakst

Naturskadeloven § 1 (lov av 25.3.1994 nr.7 om sikring mot og erstatning for naturskader) bestemmer at Statens naturskadefond har til oppgave å yte erstatning for naturskader i de tilfeller hvor det ikke er adgang til å forsikre seg mot skaden ved en alminnelig forsikring.

For å fastsette hva som er nødvendige kostnader til gjenoppretting/utbedring av skadene bestemmer naturskadeloven, § 8 flg., at det skal avholdes takst og at lensmann, eller takststyrer oppnevnt av tingretten, har rollen som takststyrer i saker som gjelder erstatning etter naturskade.

Lensmannsskjønn skal foregå etter reglene i lov om skjønn og ekspropriasjonssaker, skjønnsloven. Skjønnet innledes ved at lensmannen ber tingretten oppnevne skjønnsmenn fra det offentlige utvalget. Lensmannen kan selv foreslå skjønnsmenn som har riktig kompetanse. Når tingretten har oppnevnt skjønnsmenn kan lensmannen innkalle til skjønn. Lensmannen er rettens formann og administrator (“dommeren”). Når sted (skadelidtes eiendom/skadestedet) og tid er fastsatt i innkallingen til skadelidte og skjønnsmenn oppnevnt kan skjønnet avholdes.