Home » Finansleksikon » L » Landkreditt banks historie

Landkreditt banks historie

Landkreditt banks historie

I kjølvannet av en ny lov om kredittforeninger som vedtas i 1907, dukker det opp en rekke nye kredittforeninger.

Kredittforeningen Landkreditt etableres i 1915. Formålet med foreningen er å tilby lånekapital i former som er tilpasset bondenæringen, uten hensyn til egen vinning. Foreningen er eid og styrt av medlemmene.

Foreningen drev virksomheten fra sentrum av Kristiania, men etablerte fra oppstartsårene et tillitsmannsapparat i hele Norge. Slik var foreningen en av de første private finansforetakene med ambisjoner om å nå ut over eget distrikt.

Høsten 1930 oppretter Bøndernes Centralkasse for Driftskreditten en direkte kredittlinje til skogeierforeningen for å få i gang driften i et skogbruk i krise.

Landkreditt blir også tilført kapital av Norges Bank for å refinansiere større norske skogeiendommer som har kommet i vansker.

Regjeringen etablerer i 1954 emisjonskontrollen som i vesentlig grad begrenser foreningens adgang til å reise kapital.

Foreningen opplever i hele etterkrigsperioden en sterk oversøking på landbrukslån, og evner ikke å tilfredsstille medlemmenes lånebehov.

Landkreditt forbereder etableringen av en nasjonal oppgjørs- og driftskredittordning, etter mønster av Centralkassens driftskreditt for skogbruket.

Utredningen er med og bereder grunnen for opprettelsen av den sentrale oppgjørs- og driftskredittordningen, som kommer i virksomhet fra 1960-tallet.

På 1980-tallet liberaliseres kredittmarkedet. Selv om obligasjonsmarkedet liberaliseres, velger ledelsen i Landkreditt en forsiktig ekspansjonsstrategi.

Fra 2002 utvikler Landrekitt Bank seg til det fullsortiments finanskonsernet som en ser i dag.

Hjemmeside – landkredittbank.no