Home » Finansleksikon » K » Kursreguleringsfond

Kursreguleringsfond

Livselskapene har nå adgang til å holde urealiserte gevinster på finansielle omløpsmidler utenfor det årlige overskudd som ligger til grunn for avsetning til tilleggsavsetninger og overskuddsdeling mellom kunde og selskap. Denne adgangen følger av ordningen med kursreguleringsfond.

Forskrift 16. desember 1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper (årsregnskapsforskriften) § 3-7 annet ledd fastsetter at eiendeler som er klassifisert som finansielle omløpsmidler skal vurderes til virkelig verdi. Med virkelig verdi menes «markedsverdi», jf. § 3-7 tredje ledd. En økning i markedsverdien gjennom året vil derfor i utgangspunktet bli reflektert i årets resultat, uavhengig av om et finansielt omløpsmiddel realiseres eller ikke. Etter årsregnskapsforskriften § 3-17 skal urealiserte gevinster på finansielle omløpsmidler føres til kursreguleringsfond. Denne urealiserte gevinsten er kalt «kursreserve», jf. Kredittilsynets rundskriv nr. 15/94 gitt med hjemmel i forskrift 1. juni 1990 nr. 430 om overskudd i livsforsikring (overskuddsforskriften) § 10 tredje ledd. Dette innebærer at et beløp som svarer til positiv differanse mellom markedsverdi og anskaffelsesverdi for hvert enkelt finansielt omløpsmiddel, skal føres til kursreguleringsfondet. Det er bare urealiserte gevinster som skal føres til et kursreguleringsfond, jf. § 3-17. Dersom et selskap f.eks. har tre aksjer, hvorav to stiger og en synker i verdi i forhold til anskaffelseskost, skal bare de urealiserte gevinstene føres til kursreguleringsfondet. Det urealiserte tapet på aksjen som synker i verdi vil ikke redusere kursreguleringsfondet, men gå inn i avkastningsresultatet.

Regnskapsføring av obligasjoner som selskapet har valgt å klassifisere som «hold til forfall», er regulert i årsregnskapsforskriften § 3-6. I motsetning til finansielle omløpsmidler som omfattes av forskriftens § 3-7 annet ledd, skal obligasjoner som holdes til forfall vurderes til anskaffelseskost, jf. § 3-6 annet ledd. Det skal gjøres tillegg eller fradrag for eventuell over- eller underkurs ved anskaffelsen, jf. samme bestemmelse. For obligasjoner som holdes til forfall er det således ikke aktuelt med noen kursreserve eller føring av beløp som svarer til urealisert gevinst til et kursreguleringsfond.

Reglene om kursreguleringsfond gjelder ikke for unit linked-selskaper (fondsforsikringsselskaper), jf. årsregnskapsforskriften § 6-2 sjette ledd som uttrykkelig fastslår at § 3-17 ikke gjelder for selskaper som driver livsforsikring med investeringsvalg. Dette innebærer at ikke-realiserte gevinster på finansielle omløpsmidler vil bli tatt med som kundenes midler for denne type forsikringer.