Home » Finansleksikon » K » Kredittobligasjon

Kredittobligasjon

En obligasjon er i prinsippet et gjeldsbrev. Den utstedes av stater, kredittforeninger eller virksomheter som lover å betale både renter og gjeld tilbake etter et fast mønster.

Betegnelsen kredittobligasjoner dekker et bredt spekter av obligasjoner som innebærer en kredittrisiko. En risiko for at utstederen ikke overholder sine betalingsforpliktelser og brukes i første rekke om bedriftsobligasjoner, som utstedes av bedrifter når de ønsker å skaffe kapital.

Kredittobligasjoner utstedes derfor gjerne med en høyere rente enn stats- og realkredittobligasjoner, siden de er mer risikofylte. Obligasjonene risikovurderes løpende av internasjonale kredittvurderingsbyråer. Jo høyere rating eller kredittvurdering, desto bedre vurderes utsteders muligheter for å tilbakebetale gjelden.

I tillegg er det et spesielt forhold ved bedriftsobligasjoner sammenlignet med aksjer fra samme virksomhet, nemlig at hele den pålydende verdien ikke vil gå tapt ved en konkurs, slik nesten alltid tilfellet er med aksjekapital.

Kilde: Danske Invest