Home » Finansleksikon » K » Konkursrådet

Konkursrådet

Konkursrådet har en rådgivende og veiledende funksjon. Konkursrådet skal arbeide for en effektiv, praktisk og resultatorientert konkursbehandling innenfor rammen av gjeldende lover og forskrifter, og fremme en harmonisering av praksis i de forskjellige landsdeler.

Konkursrådet kan avgi uttalelser om prinsipielle spørsmål som vedrører bobehandling. Uttalelser kan avgis både på eget initiativ, på forespørsel fra departementet og fra organer som er involvert i bobehandling. Rådet kan også fremme forslag til generelle retningslinjer for bobehandling. Rådet kan ikke på egen hånd gi bindende retningslinjer eller instruksjoner.

Konkursrådet bør holde god kontakt med de instanser som forestår den praktiske bobehandling. Rådet bør fange opp eventuelle behov for endringer i gjeldende regelverk og rutiner. Konkursrådet kan iverksette tiltak innenfor rammen av sitt mandat og fremsette forslag til lov- og regelendringer overfor departementet.

Konkursrådet skal se nærmere på koordineringen av ulike offentlige myndigheters innsats i forbindelse med konkursbegjæringer og bobehandling. Konkursrådet skal kartlegge problemer forbundet med dette, og kan foreslå og iverksette tiltak til forbedringer.

Konkursrådet skal arbeide for en styrking av den faglige kompetansen hos de organer som er involvert i konkursbobehandling. Konkursrådet bør ta initiativ til kurs og seminar der det er et udekket behov. Selve avviklingen bør skje i samarbeid med eksisterende utdanningsinstitusjoner.

Konkursrådet bør hente inn fagkompetanse fra andre instanser og interessegrupper enn de som er representert i rådet, eksempelvis offentlige konkursrekvirenter og private kreditorinteresser.

Det opprettes et sekretariat for Konkursrådet. Sekretariatet legges til Justisdepartementet.

Justisdepartementet gis fullmakt til endring av mandatet etter behov.

Les mer på www.konkurraadet.no