Home » Finansleksikon » K » Kjæremål

Kjæremål

En rettslig tinglysingsavgjørelse som ikke kan ankes, kan påkjæres til en høyere rett. For tinglysingssaker og andre sivile saker er lagmannsretten nærmeste overordnede rett og dermed kjæremålsinstans. Tinglysingsavgjørelser fattet av Statens kartverk påkjæres til Borgarting lagmannsrett. Kjæremål over lagmannsrettsavgjørelser hører inn under Høyesteretts kjæremålsutvalg. Kjæremål fremsettes innen kjæremålsfristen fra Statens kartverk, som i utgangspunktet har kompetanse til å omgjøre vedtaket til gunst for klager, eller videresende det til Borgarting lagmannsrett. Kjæremål koster 6 R (rettsgebyr) og skal betales forskuddsvis.