Home » Finansleksikon » I » Investinor AS

Investinor AS

Investinor AS er et investeringsselskap. Sammen med gründere, entreprenører og andre investorer gjør vi noen lovende bedrifter verdensledende.

Investinor investerer risikokapital i noen av de lovende bedriftene som har ambisjoner om å bli verdensledende.

Som medeier bidrar Investinor aktivt i disse bedriftenes styre med blant annet strategiutvikling, rekruttering og finansiering.

For å realisere avkastning på investeringene, selger Investinor seg ut av porteføljebedriftene når andre eiere er bedre egnet til å utvikle dem videre. Normalt skjer dette etter 3-7 år.

Investinor er kjent for å ha svært god strukturkapital. Vi er systematisk, ryddig og pålitelig som medinvestor og eier.

Investinor har hovedkontor i Trondheim. Selskapet et medlem av Norsk venturekapital og private equity-forening (NVCA),

Investinor risikoavlaster private investorer og bidrar til å stabilisere likviditeten i kapitalmarkedet for lovende norske bedrifter. Siden 2010 har over en tredel av investert venturekapital i Norge kommet fra Investinor.

Ved å investere i sektorer som ikke prioriteres av private aktører i markedet, bidrar Investinor til større mangfold i fremtidens norske eksportindustri. Vi gjør kapitalmarkedet for lovende norske bedrifter bredere.

Investor tilfører også markedet langsiktighet og bidrar til å utvikle det norske kapitalmarkedet med kompetanse- og nettverksbygging.

Investinor er en ansvarlig investor som bidrar til bærekraftig verdiskaping ved å ta hensyn til miljø, samfunnsmessige forhold og selskapsstyring (ESG-temaer) i alle investeringer.

Investinor har innarbeidet ESG-temaer i sine investeringsanalyser, beslutningsprosesser og i sin aktive eierskapsutøvelse.

Investinor har sluttet seg til FNs Global Compact og UN Principles for responsible investment.

Les mer om Investinors ESG-policy.

I samsvar med Markedsinvestorprinsippet i EØS-avtalen investerer, eier og avhender Investinor på kommersielt grunnlag, og på samme vilkår som sammenlignbare private investorer.

Forvaltningen drives med sikte på å levere markedsmessig avkastning. Dette er en sentral forutsetning, ettersom statens kapitalinnskudd i selskapet er plassering av formue som skal forvaltes på kommersielt grunnlag, og som dermed ikke innebærer utgifter over statsbudsjettet eller avsetninger til tapsfond.

Investinor investerer i form av aksjer eller ansvarlige lån, og kan ta inntil 49 prosent av enhver emisjon, unntaksvis 70 prosent. Vår eierandel i porteføljebedriftene skal utgjøre maksimalt 49 prosent.

Investinor forvalter 4,2 milliarder kroner og eies av Den norske stat. Eierskapet forvaltes av Eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

De fire kategoriene som ligger til grunn for statens eierskap i ulike virksomheter er:

Selskaper med forretningsmessige mål Selskaper med forretningsmessige mål og nasjonal forankring av hovedkontorfunksjoner Selskaper med forretningsmessige mål og andre spesifikt definerte mål Selskaper med sektorpolitiske mål I statens eierskapsberetning for 2013 er Investinor klassifisert som kategori 3-selskap, med «forretningsmessige mål og andre spesifikt definerte mål».

Kilde: investinor.no