Home » Finansleksikon » I » Innsideregister

Innsideregister

Oslo Børs tok i mai 2006 i bruk et nytt webbasert innsideregister for å effektivisere rutinene ved registrering og oppfølging av personer og organisasjoner som er meldepliktige etter verdipapirhandelloven § 3-1 første ledd. Det følger av verdipapirhandelloven § 3-1 fjerde ledd at det er selskapene som plikter å sende børsen en ajourført oversikt over sine primærinnsidere, og det nye systemet er ment å forenkle selskapenes rapportering.