Home » Finansleksikon » I » Immuniseringsportefølje

Immuniseringsportefølje

En portefølje i valutareservene som motsvarer statens valutagjeld og skal nøytralisere valuta- og renterisikoen i denne.