Home » Finansleksikon » H » Handlingsregelen

Handlingsregelen

Handlingsregelen er en regel for bruk av avkastningen fra Statens pensjonsfond utland som ble innført i 2001 av Stoltenberg-regjeringen. Fondet het frem til 1. januar 2006 Statens petroleumsfond eller «Oljefondet». Et bredt flertall i Stortinget er enig om en gradvis økt bruk av avkastningen fra fondet i årene framover, og dette er bakgrunnen for regelen. Dette har vært begrunnet med at bruken av inntektene må skje på en måte som bevarer institusjonene og de kulturelle særtrekkene som har tjent Norge så godt og på den måten bidra til at oljeinntektene vil forbli en økonomisk velsignelse.

I henhold handlingsregelen skal statens årlige bruk av oljeinntekter tilsvare den forventede realavkastningen av kapitalen i Statens pensjonsfond utland. På bakgrunn av historisk avkastning i kapitalmarkedene er forventet realavkastningsrate satt til fire prosent. Dersom Stortinget holder seg til denne regelen, og avkastningen blir like høy som forventet, vil ikke det årlige forbruket spise av kapitalen i fondet, men realverdien av fondet vil holde seg til evig. Sålenge det produseres olje på norsk sokkel, vil fondet øke.

Ettersom verdien av fondet øker kan forbruket økes like mye som realavkastningen av fondet. På denne måten vil bruken av oljepenger øke i årene fremover. Man vil med andre ord ikke bruke av formuen, men kun avkastningen, og denne vil bare bli større og større. Slik vil man altså sørge for en jevn forbruksvekst (offentlig eller privat) som ikke avhenger av utvinningen av petroleum.

Kilde: Wikipedia