Home » Finansleksikon » G » Gildeskål sparebanks historie

Gildeskål sparebanks historie

Gildeskål Sparebanks historie

Gildeskål sparebank ble stiftet i møte den 23. juli 1883 og trådte i virksomhet den 13. oktober samme år. Arbeidet med å etablere en sparebank i Gildeskål ble initiert av lensmann Haagen Olsen allerede i 1881, og den 26. november 1881 møtte 11 menn som vedtok en plan for opprettelse av banken. Etter endringer pålagt av myndighetene ble denne plan vedtatt som de første vedtekter for banken. Tiden mellom dette første møte og møtet i 1883 ble benyttet til å tegne interessenter samt skaffe kommunal garanti for bankdriften. Grunnfondet ved oppstart var kr 1.210,00 innskutt av "35 menn".

Fra stiftelsen og frem til 1933 hadde banken lokaler i Lensmannsgården på Sund i Gildeskål. I 1933 flyttet banken sin virksomhet fra Lensmannsgården på Sund til lokaler på Inndyr hos Lars Christensen. I 1955 flyttet banken inn i egne lokaler på Inndyr, beliggende ved Skoleveien. I 1968 flyttet banken igjen til nye lokaler mer sentralt beliggende på Inndyr, vis a vis Kommunehuset. Tidlig på 1980-tallet ble igjen lokalene for små, og det ble besluttet utvidelse av eksisterende bygg. Det nye bygget ble tatt i bruk høsten 1986. I forbindelse med 100års-jubileet i 1983 ble det drøftet mulighetene av å opprette en filial i Nygårdsjøen. Vedtak om en slik opprettelse ble fattet i forstanderskapet i februar 1985, og i juni 1985 kunne filialen åpnes ved Ertenvågkrysset. Etter at nyhetens interesse hadde avtatt noe, var i en periode besøkstallene lite tilfredsstillende. Imidlertid har dette endret seg betraktelig, og i dag benyttes filialen flittig, av så vel egne som andre bankers kunder.

Ved opprettelsen av Sparebanken Nordland i 1985 truet fusjonsspøkelset også Gildeskål Sparebank. Med knappest mulig flertall i Forstanderskapet ble det besluttet at Gildeskål Sparebank ikke skulle gå med i den nye storbanken. Det har vist seg i ettertid at dette var en riktig beslutning. Banken fremstår i dag som en av de få selvstendige, lokale, sparebanker, og den har overlevd ulike problemer i bank-verdenen de siste år.

Bankens virksomhet retter seg i hovedsak mot lokale kunder, så vel personkun-der som næringsliv. Imidlertid har vi også mange kunder i regionen, og faktisk over hele landet, vesentlig utflyttede Gildeskålværinger. Når man ser bort fra mellomkrigstiden har banken hatt en stabil utvikling, og særlig på 80- og 90-tallet har økningen i forvaltningskapitalen vært stor. Bankens forvaltningskapital passerte 1 mill. kr i 1949, 2 mill. i 1958, 10 mill. i 1971 og 50 mill. i 1982 (53 mill.). 1987: 110 mill., 1991: 155 mill., 1998: 213 mill. Pr. 31.12.2007 har banken en forvaltningskapital på kr 412,9 mill. Banken har i dag 10 ansatte fordelt på 8,5 årsverk., hvorav 2 ansatte og 1 årsverk på filialen.

Hjemmeside – gildeskaal-sparebank.no