General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

GATT er en internasjonal handelsavtale som ble undertegnet i 1947 av 23 land. Avtalen omfattet handel med industrivarer, og regulerte medlemslandenes bruk av handelspolitiske tiltak ut fra et hovedprinsipp om at alle medlemsland skulle behandles likt. Avtalen gjorde imidlertid unntak fra dette prinsippet for land som var medlem av tollunioner eller frihandelsområder, og for tiltak til fordel for utviklingsland. I 1994 ble avtalen endret og utvidet til å gjelde landbruk, tjenester og immaterielle rettigheter. Den nye avtalen etablerte verdens handelsorganisasjon, WTO.

Referanse: Regjeringen