General Agreement on Trade in Services (GATS)

General Agreement on Trade in Services (GATS): Handel med tjenester ble først inkludert i det multilaterale handelssystemet etter avslutningen av Uruguay-runden og opprettelsen av WTO i 1995. Generalavtalen om handel med tjenester (GATS) omfatter både generelle bestemmelser som gjelder alle tjenestesektorer, og mer spesifikke forpliktelser for enkelt-sektorer. GATS er basert på de samme grunnprinsipper som for varer, nemlig bestevilkårsbehandling og nasjonal behandling. Prinsippet om bestevilkårsbehandling gjelder ”enhver tjeneste i en hvilken som helst sektor, med unntak av tjenester som ytes under offentlig myndighetsutøvelse” og pålegger WTO-medlemmene å likebehandle tjenesteytere fra alle WTO-land. Det er imidlertid anledning til å avvike fra dette prinsippet. De spesifikke forpliktelser er nedfelt i såkalte nasjonale bindingslister. Disse listene inneholder de enkelte lands forpliktelser når det gjelder adgangen for utenlandske tjenesteytere til deres hjemmemarkeder. Det enkelte land står fritt til å velge hvilke tjenester man vil forplikte seg på og graden av forpliktelser de ønsker å påta seg for disse tjenestene.Les mer om GATS på WTOs nettsted.

Referanse: Regjeringen