Home » Finansleksikon » G » Garantipensjon

Garantipensjon

Det følger av Stortingets vedtak 26. mai 2005 og 23. april 2007 at folketrygdens alderspensjon skal sikre en pensjon som opptjenes gjennom den enkeltes inntekt over hele livet. Samtidig skal alderspensjonen sikre en minsteinntekt i alderdommen for alle i form av en garantipensjon. Garantipensjonen skal:

være på samme nivå som dagens minstepensjon differensieres etter sivilstand som i dagens folketrygd avkortes med 80 prosent av opptjent inntektspensjon lønnsreguleres justert for utviklingen i leve­alder Garantipensjonen i ny alderspensjon skal avløse dagens minstepensjon som består av en grunnpensjon og et særtillegg, se avsnitt 4.2. I dagens alderspensjon avkortes særtillegget krone for krone mot opptjent tilleggspensjon, slik at personer med forholdsvis lav tilleggspensjon ofte blir minstepensjonister. Dermed får disse pensjonistene liten eller ingen uttelling av opptjente pensjonsrettigheter. I ny alderspensjon vil alle som har pensjonsopptjening få noe igjen utover det garanterte minstenivået. Det skyldes at garantipensjonen kun avkortes med 80 prosent av inntektspensjonen. Det vises til avsnitt 4.3 og 4.6.

Departementet foreslår at garantipensjon gis etter to satser. Høy sats vil ved første gangs fastsettelse tilsvare minstepensjonsnivået for enslige i dagens alderspensjon, mens ordinær sats vil tilsvare minstepensjonsnivået til gifte minstepensjonister. Se nærmere avsnitt 4.3 .

Departementet foreslår at det skal kreves minst tre års trygdetid for å få garantipensjon, og at full garantipensjon oppnås ved 40 års trygdetid tilsvarende som for dagens minstepensjon. Departementet foreslår videre at garantipensjonen reduseres forholdsmessig ved redusert trygdetid. Se avsnitt 4.4

Departementet foreslår at garantipensjonen kan utbetales til personer bosatt i utlandet dersom vedkommende har minst 20 års trygdetid tilsvarende som for dagens minstepensjon. Se avsnitt 4.5.

Departementet foreslår at garantipensjon etter nærmere vilkår kan tas ut fra fylte 62 år. Garantipensjonen utmåles nøytralt, slik at den utgjør et høyere beløp jo senere den tas ut. Regler om fleksibelt uttak av garantipensjon omtales og drøftes i kapittel 6.

I avsnitt 4.6 foreslår departementet at garantipensjon skal utmåles ved å benytte delingstall.

Som en hovedregel må en ha opptjent 2 ganger grunnbeløpet i pensjonsbeholdning for å kunne ta ut tidlig pensjon.