Home » Finansleksikon » FINANSLEKSIKON N

FINANSLEKSIKON N

Norsk Øko-forum

Norsk Øko-Forum er en tverrfaglig interesseorganisasjon som ble stiftet i 1991. Vi har i overkant av 800 medlemmer fra politi- og påtalemyndighet, skatteetaten, skatteoppkreverne, tolletaten, bank, forsikring, revisjonsselskaper og andre som har til oppgave å arbeide med bekjempelse av økonomisk kriminalitet.

En viktig oppgave for NØF er å bidra til styrket kamp mot økonomisk kriminalitet, gjennom økt grad av tverrfaglig kompetanseutvikling. For å oppnå dette må personlige kontakter knyttes på tvers av etats- og profesjonsgrenser. En vesentlig del av NØF’s arbeid består derfor i å arrangere seminarer for medlemmene og utgi medlemsbladet "NØF- Info".

NØF har etter hvert markert seg på følgende områder:

deltar i og presenterer erfaringer fra tverrfaglige samarbeidsprosjekter bidrar til å kartlegge og forbedre informasjonsflyten innenfor rammene for taushetsplikten høringsinstans ved endringer i lover og forskrifter