Home » Finansleksikon » F » Fractional-reserve banking

Fractional-reserve banking

Innenfor økonomisk tekning brukes betegnelsen Fractional-reserve banking (FRB) for å beskrive en situasjon hvor bankene kun beholder en mindre del av pengene som kundene har innskutt på bankkonti, for deretter å låne ut eller investere det resterende med det til formål å øke inntjeningen.

Denne tankegangen er nå standard innenfor bankvesenet over hele verden, og systemet med FRB understøttes av kapitaldekningsreglene, Basel II, som spesifiserer at bankene skal holde minimum 8 % kapital i forhold til deres risikovektede aktiviteter.

Fractional-reserve banking utsetter bankene for større kredittrisiko gjennom at mange små lån med kort løpetid omformes til store lån med lang løpetid. Dette øker igjen risikoen for at banken vil kunne gå under dersom flere lånetakere enn beregnet mislogholder sine lån.