Home » Finansleksikon » F » Fortrinnsrettemisjon

Fortrinnsrettemisjon

Aksje- og allmennaksjeloven (”aksjelovene”) behandler aksjekapitalforhøyelser forholdsvis likt. De vurderinger som blir nevnt under, vil således gjelde for både aksje- og allmennaksjeselskaper. For børsnoterte selskaper setter verdipapirhandelloven og børsreglene ytterligere krav, noe som også kommenteres nærmere under.

Aksjelovenes grunnprinsipp er likebehandling av selskapets aksjonærer. Dette gjelder også ved emisjoner. Aksjelovenes hovedregel er derfor fortrinnsrettsemisjoner, hvor aksjonærene får en fortrinnsrett til å tegne seg i emisjonen. I den grad aksjonærene tegner seg fullt ut vil de da unngå utvanning av sine eierandeler. En fortrinnsrettsemisjon må godkjennes av ekstraordinær generalforsamling med flertall som for vedtektsendring (med mindre styret allerede har fått en emisjonsfullmakt fra generalforsamlingen).

Denne prosessen kan være tidkrevende. For aksjeselskaper er imidlertid kretsen av aksjonærer som regel begrenset, slik at prosessen med å hente inn ny egenkapital normalt er mer smidig. For selskaper med mange aksjonærer – og da spesielt børsnoterte selskaper – kan det i krisetider tvinge seg frem et raskere alternativ for å sikre selskapet nødvendig finansiering; en såkalt rettet emisjon. Dette vil være en emisjon hvor et utvalg aksjonærer eller helt nye investorer får et tilbud om å tegne seg, og emisjonen ekskluderer således en rekke av selskapets aksjonærer.

Kilde: www.pwc.no