Home » Finansleksikon » F » Folketrygden

Folketrygden

Pensjons- og trygdeordningene i Norge kan deles i to hovedgrupper:

Folketrygden og de supplerende pensjonsordningene. Folketrygden er den grunnleggende ordningen. Den er en generelt befolkningsomfattende pensjonsordning, og gjelder alle som bor i Norge. Alle har i utgangspunktet rett til en uavkortet ytelse fra folketrygden. Man sier derfor gjerne at den ligger i bunnen av pensjons- og trygdesystemet.

Denne trygdeordningen sikrer alle en viss minstestandard, uavhengig av tidligere inntekt. I tillegg sikrer den dem som har vært yrkesaktive, en inntektsstandard som står i forhold til den inntekten de hadde som yrkesaktive.

Minstestandarden sikres gjennom minstepensjonen. Denne pensjonen består av en grunnpensjon og et særtillegg. Standardsikringen ytes gjennom tilleggspensjonen, som kommer i tillegg til grunnpensjonen.

De viktigste pensjonsytelsene i folketrygden er alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon (enke-, enkemanns- og barnepensjon). Ytelsene fastsettes i forhold til grunnbeløpet (G) i folketrygden, som årlig reguleres av Stortinget med utgangspunkt i den forventede inntektsutviklingen for de yrkesaktive. Fra 1. mai 2010 utgjør grunnbeløpet 75 641 kroner.