Home » Finansleksikon » F » Foliorente

Foliorente

Renten bankene får på sine innskudd fra en dag til den neste i Norges Bank. Foliorenten er det viktigste virkemiddelet i pengepolitikken.

Gjennom likviditetspolitikken s ørger Norges Bank for at banksystemet daglig har overskuddslikviditet som bankene plasserer som innskudd på foliokonto i Norges Bank. Foliorenten danner dermed et gulv for de kortsiktige rentene i pengemarkedet. Normalt vil de kortsiktige pengemarkedsrentene ligge noe over foliorenten.

Folioinnskudd rentebærende fra 1. januar 1991. Fram til sommeren 1993 var imidlertid døgnlånsrenten (D-lånsrenten) Norges Banks styringsrente. Banksystemet var i permanent låneposisjon overfor Norges Bank, og døgnlånsrenten dannet et gulv for de kortsiktige pengemarkedsrentene. Fra høsten 1993 var banksystemet gjennomgående i innskuddsposisjon, og Norges Bank gikk over til å styre de kortsiktige pengemarkedsrentene innenfor en rentekorridor. "Taket" i rentekorridoren var døgnlånsrenten og "gulvet" var foliorenten. Innenfor rentekorridoren styrte Norges Bank likviditeten med sikte på å holde kronekursen stabil.

I siste halvdel av 90-tallet hadde banksystemet gjennomgående store folioinnskudd i Norges Bank, og pengemarkedsrentene falt ned mot gulvet i rentekorridoren. De kortsiktige pengemarkedsrentene har siden i hovedsak ligget noe over foliorenten. Foliorenten er i dag definert som Norges Banks styringsrente.

Differansen mellom døgnlånsrenten og foliorenten var 2 prosentpoeng fra 3. august 1993 til 16. mars 2007, da den ble justert til 1 prosentpoeng. Justeringen hadde ingen betydning for pengepolitikken og var begrunnet i at det ikke var behov for en differanse på 2 prosentpoeng.