Home » Finansleksikon » E » Etterlattepensjon

Etterlattepensjon

En gjenlevende ektefelle som er yngre enn 67 år, har rett til enke- eller enkemannspensjon hvis den avdøde i de siste tre årene fram til dødsfallet var medlem i folketrygden. Det samme gjelder dersom den avdøde mottok pensjon fra folketrygden de tre siste årene før han eller hun døde. Pensjonen består av de samme komponentene som en alders- eller uførepensjon: grunnpensjon, tilleggspensjon og/eller særtillegg.

Grunnpensjonen fastsettes på grunnlag av den avdødes medlemstid i folketrygden. Denne tiden fastsettes som om den avdøde på tidspunktet for dødsfallet hadde fått rett til uførepensjon eller alderspensjon, det vil si den medlemstiden som den avdøde ville hatt ved fylte 67 år.

Tilleggspensjonen svarer til 55 prosent av den tilleggspensjonen som den avdøde mottok eller ville fått som uførepensjonist regnet etter hel uførhet, eller som alderspensjonist.

Dersom den avdøde ikke hadde tjent opp noen tilleggspensjon, eller den opptjente tilleggspensjonen er liten, gis det særtillegg etter de samme bestemmelsene som gjelder for en alderspensjonist.

Enke- og enkemannspensjonen er erversprøvd. Dersom den gjenlevendes årlige inntekt overstiger eller kan ventes å overstige 50 prosent av grunnbeløpet i folketrygden, skal enke- og enkemannspensjonen reduseres med 40 prosent av den overskytende inntekten. Dermed kan pensjonen falle helt bort.