Home » Finansleksikon » E » Effektivitetstap

Effektivitetstap

En reduksjon i samfunnsøkonomisk overskudd. Sagt på en annen måte: Differansen mellom samfunnsøkonomisk overskudd i den faktiske tilpasningen og maskimalt samfunnsøkonomisk overskudd.

Effektivitetstap er også blant enkelte forklart som dødvektstap.

Begrepet forklar nærmere. En måte å måle om produksjonen av en vare er samfunnsøkonomisk optimal på er ved å se på det samfunnsøkonomiske overskuddet, og om dette er maksimert. For å vite om det er maksimert kan vi utlede en betingelse som m å være oppfylt for at det skal være maksimert. Samfunnsøkonomisk overskudd kan defineres på to måter, som egentlig uttrykker det samme. Den ene måten er som differensen mellom det beløpet folk er villig ti lå betale for godet, og det beløpet det faktisk koster å produsere godet. Det vil si differensen mellom betalingsvillighet og kostnadene. Den andre måten å definere det på er som summen av konsumentoverskudd og produsentoverskudd. Konsumentoverskudd er differensen mellom hva en konsument er villig til å betale for et gode og det personen faktisk betaler. Produsentoverskudd er differensen mellom inntekt og variable kostnader.