Home » Finansleksikon » D »  

 

Diskontere

Å omregne verdier som oppstår på et tidspunkt til verdier på et annet tidspunkt.

Salg/ kjøp av en fordring som forfaller på et senere tidspunkt. Kjøper betaler da kontant pålydende verdi minus diskonto for den tiden fra salget/ kjøpet til forfallsdagen.