Den blandede komite

Hver av EFTAs handelsavtaler etablerer en blandet komité for å administrere og overvåke gjennomføringen av avtalen. Den blandede komité skal ledes av et felles formannskap bestående av en representant for EFTA-statene og en representant for den andre part. I komiteen vurderes mulighetene for ytterligere fjerning av handelshindringer mellom partene kontinuerlig. Komiteen kan vedta å endre vedleggene og tilleggene til avtalen der hvor avtalen gir hjemmel for det. I andre spørsmål kan Den blandede komité gi partene anbefalinger. Beslutninger som fattes av komiteen må i enkelte tilfeller underlegges nasjonale godkjenningsprosedyrer.

Den engelske betegnelsen er Joint committee.

Referanse: Regjeringen