Home » Finansleksikon » C »  

 

Papirverdi pris (Capital Asset Pricing Model)

Papirverdiprisningsmodellen (CAPM), er en teori som baserer seg på porteføljesammensetning. Grunnleggende for teorien er at i kapitalmarkedet er investorene tilgodesett med avkastning for å ta risiko. Alle plasseringer er priset eter likevektsprinsippet, slik at investorer som tar høyere risiko får bedre betalt enn de som tar tilnærmet null risiko. Den høyere avkastningen er kalt risikopremie. Men markedet favoriserer ikke de som tar unødvendig risiko; en risiko som kan minskes eller elimineres bort gjennom diversifisering. Risikoen i henhold til CAPM modellen er ikke målt i forhold til enkeltposter eller bedriftsspesifikk risiko, men i forhold til en diversifisert portifolio av poster som reguleres av markedsrisiko. Enhver "risikoaktiv" plassering kan kombineres med en risikofri plassering, for slik å skape en mest mulig balansert plassering i forhold til beregnet markedsrisiko.

CAPM modellen er basert på to forutsetninger;

Investorer enes om fremtidig avkastning, risikopremie og korrealasjon på plasseringene. De besitter derfor risiko- og risikofrie alternativer i forståelse med hverandre – en optimal portefølje. (De som ønsker en kombinasjon som gir høyere avkastning, vil kunne sette sammen porteføljen på en annen måte enn de som tenderer mot lavere avkastning.) Alle investorer opptrer rasjonelt, slik at prisene på verdipapirene alltid er i likevekt og dermed er markedsprisen for de individuelle papirene alltid korrekt.