Home » Finansleksikon » C »  

 

Call rettigheter

Avtale mellom to parter som gir kjøper retten til å kjøpe (selge) og selger (utsteder) plikt til å selge (kjøpe) et underliggende verdipapir innen en bestemt tidsperiode til en forhåndsbestemt pris eller innløsningskurs.

Dersom en investor tror at kursen på den underliggende aksjen skal stige i løpet av nærmeste fremtid, kan han kjøpe CALLer. Stiger aksjen som antatt, vil han kunne kjøpe aksjene billigere via opsjonsmarkedet enn i aksjemarkedet. Dette kan han gjøre ved å innløse opsjonen. Han krever da gjennom sin megler å få kjøpe de underliggende aksjene til innløsningskursen som da vil være lavere enn aksjekursen. Gevinsten realiseres ved å selge aksjene med en gang i aksjemarkedet til en høyere kurs

Den vanligste og mest efffektive måte nå realisere en opsjonsgevinst på er allikevel å selge opsjonen i opsjonsmarkedet. Premiern, dvs. kursen på CALLene vil nemlig endre seg i samme retning som den underliggende aksjekursen. Dersom aksjekursen stiger, vil også CALLene stie i verdi, og investoren vil dermed kunne selge CALLene til en høyere kurs enn han betalte.

En CALL gir retten til å kjøpe og en PUT gir retten til å selge underliggende verdi.

Tapet som kan oppstå for utstederen er tilnærmet ubegrenset, fordi aksjen teoretisk sett kan stige uendelig høyt. På grunn av denne risikoen er en utsteder nødt til å stille sikkerhet for sine forpliktelser slik at avtalen er sikret oppfyllelse. Utstederen har dog alltid mulighet til å stenge sin posisjon ved å kjøpe tilbake opsjonen i markedet før tapet blir for stort.