Home » Finansleksikon » B » Bruttonasjonalprodukt

Bruttonasjonalprodukt

BNP er et mål på den økonomiske aktiviteten i et land. BNP er verdien av den samlede innenlandske produksjonen av varer og tjenester, verdsatt til markedspris i en gitt periode.

Den viktigste sammenhengen i nasjonalregnskapet sier at BNP anvendes til privat konsum (C), offentlig konsum (G), bruttoinvestering i realkapital (I) og nettoeksport (eksport [x] minus import [Q]);

BNP = C + G + I + (X – Q)