Home » Finansleksikon » B » Bostøtte

Bostøtte

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som admini-streres av Husbanken og kommunene. Formålet med ordningen er å bidra til at eldre, uføre og barnefamilier med svak økonomi skal kunne anskaffe eller bli boende i en god og hensiktsmessig bolig.

For å få bostøtte må du eller en i din husstand være støtteberettiget. I tillegg stilles det som hovedregel visse krav til boligen din. Er krav til støtteberettigelse og bolig oppfylt, er det forholdet mellom boutgifter og inntekter for husstanden som avgjør om det blir innvilget bostøtte. Uansett hvor høye boutgiftene er, kan du ikke få bostøtte hvis husstandens inntekt er høyere enn fastsatte inntekts-grenser. For å få vite om inntektsgrensene, ta kontakt med kommunen.

Husstand: Den eller de personer som faktisk bor i boligen og som er registrert i folkeregisteret som bosatt i boligen Søker må være fylt 18 år. Unntak for søkere under 18 år med eget barn.