Home » Finansleksikon » B »  

 

BNP vekst

Den langsiktige BNP-veksten, trendveksten, påvirkes av en rekke forhold. I stikkordsform kan nevnes:

Ny teknologi/ innovasjoner Arbeidskraftens utdanning Kvaliteten på politiske institusjoner Tilgang på råvarer handel innelands og med andre land Sysselsettingandel Relainvesteringer, heunder infrastruktur (veier, broer, jernbane etc.) Befolkningens helse Kapitalmobilitet Vekst i arbeidsstyrken Den økonomiske politikk Grad av konkurranse i produktmarkedene