Home » Finansleksikon » B » Barnepensjon

Barnepensjon

Barnepensjon gis til barn som er yngre enn 18 år, når de har mistet den ene eller begge foreldrene sine. Det er et vilkår for rett til pensjon at den avdøde faren eller moren var medlem i folketrygden i minst tre år fram til dødsfallet. Det foreligger også rett til ytelser dersom den avdøde mottok pensjon fra folketrygden i en periode på minst tre år før dødsfallet. Barn under utdanning kan få pensjon inntil de fyller 20 år. Forutsetningen er da at begge foreldrene er døde.

Når en av foreldrene er død, utgjør full årlig barnepensjon 40 prosent av grunnbeløpet i folketrygden for det første barnet og 25 prosent av grunnbeløpet for hvert av de andre barna. Pensjonen deles likt mellom barna.

Dersom begge foreldrene er døde, ytes det for det første barnet en barnepensjon som svarer til enke- eller enkemannspensjonen etter den av foreldrene som i tilfelle ville fått størst slik pensjon. For det neste barnet utgjør full barnepensjon 40 prosent av grunnbeløpet og 25 prosent av grunnbeløpet for hvert av de andre barna. Pensjonen deles likt mellom barna.

Full barnepensjon gis når den avdøde hadde en medlemstid i folketrygden på 40 år eller mer. Er medlemstiden kortere, skal barnepensjonen utgjøre så mange 40-deler av full pensjon, som den avdøde har medlemsår i folketrygden.