Home » Finansleksikon » A » Avtalefestet pensjon

Avtalefestet pensjon

Avtalefestet pensjon (AFP) er en førtidspensjon som er basert på tarif-festede avtaler mellom organisasjonene i arbeidslivet. Selskapenes tilbud til bedriftene er basert på regelverket innenfor LO/NHO-området. For ansatte i stat, kommune og i finansnæringen gjelder AFP – ordninger som har enkelte avvikende bestemmelser. Ordningen gir mottakeren mulighet til å gå av med pensjon, helt eller delvis, fra fylte 62 år. Arbeidsgiver kan ikke kreve eller hindre at den ansatte benytter seg av AFP.

Slik blir hovedtrekkene i AFP-livsvarig En pensjon som utbetales livsvarig for medlemmer født i 1963 eller senere. Den tjenes opp i en AFP-beholdning med 4,21 prosent av årlig pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G i alderen 13-61 år. G står for folketrygdens grunnbeløp og er på 101.351 kroner. Pensjonen kan tas ut fleksibelt fra 62 år. Den kan tas ut i tillegg til lønn eller alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjon. Årlig utbetaling blir høyere ved å utsette uttaket inntil 70 år. Årlig pensjon beregnes og levealdersjusteres ved å dele AFP-beholdningen på folketrygdens delingstall på uttakstidspunktet. Pensjonen reguleres med lønnsveksten fratrukket 0,75 prosent slik som alderspensjon fra folketrygd og offentlig tjenestepensjon. Kvalifikasjonskravene for AFP-livsvarig fases gradvis inn for ansatte født i 1963–1966 med en tjenestetid på minst ti år. For ansatte født i 1967 eller senere gjelder ordinære kvalifikasjonsregler, dvs. medlemmet må ha vært ansatt i en virksomhet med offentlig tjenestepensjon 7 av de siste 9 årene ved 62 år. Hvordan blir opptjeningsreglene for AFP-livsvarig? AFP skal tjenes opp av pensjonsgivende inntekt i folketrygden i alderen 13-61 år. Hvert år skal 4,21 prosent av lønn (pensjonsgivende inntekt) inntil 7,1 G samles i en pensjonsbeholdning (AFP-beholdning). Lønn fra både privat og offentlig sektor tas med. AFP-beholdningen reguleres med lønnsveksten. Verdien av AFP kan bli betydelig for mange.

Hvordan blir AFP-livsvarig regnet om til pensjon? AFP-beholdningen regnes om til pensjon og levealdersjusteres på uttakstidspunktet ved å dele den på delingstallet slik som tjenestepensjonen eller folketrygd. Jo lenger du venter med å ta ut AFP, jo høyere blir også AFP-utbetalingen per år, men ved uttak etter 70 år øker ikke AFP.

Beregnet pensjon for en fra 1965 kullet.

AFP Pensjon

Kilde: KLP