Home » Finansleksikon » A » Ansvarlig selskap

Ansvarlig selskap

I et ansvarlig selskap er det to eller flere eiere, ofte kalt kompanjonger. I et ansvarlig selskap har eierne et personlig ansvar for selskapets samlede forpliktelser, udelt eller for deler som til sammen utgjør selskapets samlede gjeld.

Det er i praksis to hovedformer av ansvarlige selskap:

ANS: I et ansvarlig selskap har alle deltakerne et personlig ansvar for hele gjelden (solidaransvar). Det én deltaker ikke kan betale, kan kreves helt og fullt fra hvem som helst av de andre.

DA: Den andre varianten er et selskap med delt ansvar hvor deltakerne samlet har et personlig ansvar for hele selskapsgjelden, men der hver deltaker bare kan belastes opptil sin eierandel. Kreditor kan for eksempel ikke kreve mer enn ti prosent av gjelden dekket av den som har tatt på seg ti prosent av ansvaret, selv om de andre deltakerne ikke kan gjøre opp for seg.

Ved stiftelse av et ANS eller DA må det avholdes et selskapsmøte. Du og dine kompanjonger har plikt til å opprette en skriftlig og datert selskaps-avtale som alle skal undertegne. Protokollen fra dette møte samt sel-skapsavtalen må undertegnes og sendes til Foretaksregisteret når selskapet regi-streres. Det stilles noen minstekrav til innholdet. Blant annet skal avtalen ha bestemmelser om selskapets formål og om verdien av deltakernes innskudd.

Les mer om ansvarlige selskap på Bedin.