Home » Finansleksikon » A » Alminnelig inntekt

Alminnelig inntekt

Med alminnelig inntekt mener man den nettoinntekten som kommer som et resultat av å legge sammen skattepliktige inntekter og deretter trekke fra fradragsberettigede utgifter.

Alminnelig inntekt beregnes uten fradrag for klassefradrag særfradrag og finnmarksfradrag. Utbytte og aksjegevinster inngår fullt ut i alminnelig inntekt, uten reduksjon for eventuelt skjermingsfradrag. Skjermingsfradraget og ubenyttet skjerming kommer til fradrag i fastsatt alminnelig inntekt.

Skatter På alminnelig inntekt for forskuddspliktige(personlige skatteytere) utlignes som hovedregel:

– inntektsskatt til kommune og fylkeskommune, og – fellesskatt til staten. Den samlede skattesats på alminnelig inntekt vil for privatpersoner normalt være 28%. Vær oppmerksom på vedrørende skatteberegningen at fullt klassefradrag normalt kommer til fratrekk før beregning av skatten.

Skattesatsen på alminnelig inntekt vil endre seg i takt med endringer i de øvrige skattesatsene.