Home » Finansleksikon » A » Allmenaksjeselskap

Allmenaksjeselskap

Et allmennaksjeselskap er et aksjeselskap med begrenset ansvar for deltakerne (eierne). At ansvaret for aksjeeierne er begrenset, betyr at de ikke har plikt til å yte høyere innskudd i selskapet enn det som følger av aksjetegningen, og at de kun kan pålegges å betale noe av selskapets gjeld når dette er spesielt avtalt. Organisasjonsformen allmennaksjeselskap er beregnet på selskaper som har mange aksjeeiere. Selskapet må benevne seg ”Allmennaksjeselskap” i vedtektene og registreres med samme betegnelse i Foretaksregisteret. Da skal foretaksnavnet ha med forkortelsen ASA

Aksjer kan tegnes av eller selges til en ubestemt krets, «allmennheten». Et allmennaksjeselskap må ha aksjekapital på minimum en million kroner og et styre på minst tre medlemmer. Det er pålagt å ha daglig leder.

Les mer om Allmenaksjeselskaper på Bedin.