Home » Finansleksikon » A » Alfa

Alfa

Er en korrigeringsfaktor for den del av avkastningen som ikke lar seg forklare av markedsrisikoen/ beta. Kan også tolkes som den avkastningen porteføljen ville hatt dersom indeksen har 0% avkastning.

Morningstar sine sider er Alfa definert som;

Alfa måler hvor mye fondet har gitt i mer-/mindreavkastning i forhold til en referanseindeks. Beregningen tar hensyn til en risikofaktor, kalt markedsrisiko, målt ved beta. En positiv alfa indikerer at fondets utvikling har vært bedre enn forventet i forhold til fondets risiko gitt ved angitte betaverdi. En negativ alfa indikerer at fondets utvikling har vært dårligere enn forventet i forhold til risikoen i fondet gitt ved betaverdien.