Home » Finansleksikon » A » Aksjeselskap

Aksjeselskap

I et aksjeselskap har du som eier (aksjonær) normalt ikke noe personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Du og de andre eierne i selskapet har et begrenset ansvar, og dere har i utgangspunktet bare mulighet til å tape aksjekapitalen, det vil si det som er skutt inn i selskapet. Kreditorene kan bare gå til selskapet med sine krav. Derfor er det en rekke regler i aksjeloven som begrenser eiernes adgang til å ta penger ut av selskapet.

Ønsker du å starte et aksjeselskap må du og de andre aksjonærene skyte inn en aksjekapital på minimum 100 000 kroner til sammen. Aksjekapitalen må betales inn på selskapets bankkonto når selskapet stiftes. I praksis må eiere i små og nystartede aksjeselskap ofte kausjonere privat for lån som selskapet opptar. Dermed påtar de seg likevel ofte et personlig gjeldsansvar.

Du kan lese mer om stiftelse av aksjeselskap på Bedin.