Home » Finansleksikon » A » Aksjefond

Aksjefond

Verdipapirfondenes Forenings standard for aksje- og kombinasjonsfond definerer et aksjefond som et verdipapirfond som i henhold til sitt investeringsmandat normalt skal investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i aksjer (eller andre egenkapitalinstrumenter) og som normalt ikke skal investere i rentebærende papirer.

Eksempel på presentasjon av aksjefond:

Fondet passer for Postbanken Aksjefokus passer for deg som setter avkastning foran trygghet for sparepengene for å oppnå best mulig avkastning. Fondet er et rent aksjefond som plasserer penger både i det norske og det internasjonale aksjemarkedet. Det er ingen bindingstid på sparing i fond, men vi anbefaler at du sparer i 5 år eller mer.

Fondets investeringsstrategi Investeringsmandatet til Postbanken Aksjefokus innebærer at fondet i all hovedsak investerer i verdipapirfondsandeler i underfond som er klassifisert som aksjefond eller i andre instrumenter som gir en aksjeeksponering. Fondet vil også kunne investere inntil 20% av forvaltningskapitalen i andre finansielle instrumenter enn verdipapirfondsandeler der dette synes mer formålstjenlig for å oppnå ønsket eksponering. I en normalposisjon vil fondet direkte eller indirekte være investert med cirka 65 prosent i globale finansielle instrumenter og 35 prosent i norske finansielle instrumenter. Fondet står imidlertid fritt til å foreta geografiske allokeringer mellom globale og norske finansielle instrumenter basert på DnB NOR Kapitalforvaltnings investeringssyn til enhver tid. Tilsvarende vil gjelde innenfor det global universet hvor fondet fritt kan velge eksponering, både geografisk og på sektornivå. Deler av fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet. Fondets investeringsmandat innebærer at DnB NOR Kapitalforvaltning har stor frihetsgrad med hensyn til hvordan fondets forvaltningskapital til en hver tid forvaltes.

Fondets mål Formålet for forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning. Fondets referanseindeks er en sammensatt referanseindeks som består av 1/3 Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX) og 2/3 MSCI World (MSNRWO=U). Referanseindeksen er utbyttejustert.

Kilde: Postbanken