Home » Finansleksikon » A »  

 

Aksjebrev

Et verdipapir som viser hvor mange aksjer man eier i et aksjeselskap. Foruten antall aksjer skal aksjebrevet også angi aksjeeierens og selskapets navn, aksjebrevets nummer og aksjenes pålydende beløp. Den skal videre dateres og underskrives av minst to styremedlemmer og ikke utleveres før selskapet og kapitalutvidelsen er registrert eller aksjene er fullt innbetalt.

Fra 1. januar 2000 kom en ny lov i kraft om aksjebrev og aksjebok, jf. lov om aksjeselskaper (aksjeloven) 13. juni 1997 nr. 44 § 21-2 nr. 11.

Lovendringen innebar at overtaking av aksjer eller rettstiftninger i aksjer ikke lengre blir sett på som legitimert gjennom påskrift og ihenderhaving av aksjebrev slik det følger av tidligere aksjelov (lov om aksjeselskaper 4. juni 1976) nr. 59 § 3-7. Rettsvernet til slike retter er nå knyttet til aksjeeierboken, jf. Aksjeloven §§ 4-7, 4-8 og 4-13. Aksjeeierboken skal føres av selskapet, jf. aksjeloven § 4-5.

Lovendringen er viktig for aksjenærer i selskap der aksjene ikke er registrert i Verdipapirsentralen. Denne gruppen aksjonærer har ikke lengre vern for eiendomsretten sin ved at de sitt på aksjebrev. I den grad eiendomsretten til aksjenen ikke tidligere er registrert i aksjeeierboken, blir slik registrering nødvendig etter 1. januar 2000 for at eiendomsretten skal ha rettsvern. Disse må registreres i aksjeeierboken dersom retten skal bli gjort gjeldende ovenfor konkurrerende rettighetshavere og de allmene kreditorene.