Home » Finansleksikon » A »  

 

Aasen Sparebanks historie

Aasen Sparebank

Aar 1862 den 1. Februar afholdes efter Indkaldelse af Lensmand Wold, kirkesanger Olsen og Christian Bye et Møde i Almuestuen for at tage endelig Afgjørelse angående en Sparebanks oprettelse i Aasen

Slik startet referatet i møteboka fra det konstituerende møte for Aasen Sparebank. Til grunnfond for banken var bevilget 300 spesiedaler fra kommunen og det var tegnet bidrag som gaver omtrent 90 spesiedaler og rentefrie innskudd – uoppsigelige i 2 år – på 140 spesiedaler. Banken første lån ble bevilget i direksjonsmøte 22. februar 1862: til Halvor Rasmussen Folke (75 spesiedaler) og Benjanin Johnsen Loevold (20 spesiedaler). Paragraf 1 i bankens første vedtekter:"Denne Indretnings Formaal er at modtage Penger af Personer af bege Kjøn, i særdeleshed af Arbeids- og Tjenestefolk, og at gjøre samme fruktbringende for Eieren ved beregning af Renter, og ved at legge Renterne til Kapitalen. Indskuddene tilføres den for hvis Regning de ere gjorte og staar til dennes Raadighet. Overensstemmende med de vedtagne Regler, og ere ei underkastet noget slags Afdrag eller Omkostninger for denne Formidling". Uttak av penger tok lang tid. Skulle du ta ut penger i 1862, var det ikke bare å stikke innom minibanken. Uttak måtte nemlig "anmeldes 1 Maaned forud, naar den Sum som skal opsiges , er 20 Spd., eller derunder". Var beløpet mellom 20 og 50 spesiedaler var oppsigelsestiden 2 måneder, over 50 spesiedaler 3 måneder, og mellom 100 og 300 spesiedaler 4 måneder. Rentesatser i 1862 som i dag. Mest uforandret er kanskje rentesatsene. Årene1862 til 1871 var innskuddsrenten 5% og utlånsrenten 6%. absolutt tall vi kjenner oss igjen i. Lønningene derimot, har selvsagt fulgt samfunnsutviklingen. I 1862 – 63 hadde en kasserer 10 spesiedaler i årslønn. Første år med kronesystemet, 1877, var lønnen 120 kroner. Fire forskjellige lokaler på 150 år . Aasen Sparebank har vært lite på flyttefot i løpet av 147 år. Fra starten i 1862. og fram til 1930 var Kjerkstuggu tilholdssted. Åpningstiden og tilgjengeligheten var nok ikke slik vi er vant til i dag, det var mer snakk om å avtale et besøk i banken. I 1930 flyttet sparebanken til Herradshuset, der vi hadde tilhold helt til midten av sekstitallet. Da flyttet vi til 2. etasje på Samvirkelaget. Ved årsskiftet 1979/80 utvidet vi våre leielokaler til å gjelde både første og andre etasje. Skranke og ekspedisjon ble flyttet ned. Møterom ble beholdt oppe. Eneste endring siden den gang har vært en utvidelse av lokalene i 1992. Banken er nå 150 år og vi stortrives i nytt bankbygg. I nybygget ved E6 i Åsen sentrum har vi holdt til siden februar 2000. Her holder vi til i funksjonelle og moderne lokaler, noe som har kommet både kunder og ansatte til gode. Høsten 2006 åpnet Aasen Sparebank kontor i Levanger kommunes lokaler i Håkon den Godes gate, men den 13.12.2007 flyttet vi inn i egne lokaler i den gamle, ærverdige Nordenborggården midt i byens hovedgate. Høsten 2007 ble Verdalskontoret i Jerbanegata i Verdal åpnet. Der holder vi til i trivelige og lyse lokaller i umiddelbar avstand til Sagasenteret og Verdal stasjon.

Hjemmeside – aasen-sparebank.no