Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


REGNSKAPSLEKSIKON M
 
Magasin
Makroøkonomi (Finans)
Maksimalpris
Maktrabatt
Margin
Marginal nytte - se Grensenytte
Marginalbetraktning
Marginalgevinst - se Marginalinntekt
Marginalinntekt
Marginalkostnad
Marginalpris
Marginalskatt (Finans)
Marked (Finans)
Markedsbaserte finansielle omløpsmidler
Markedsbidrag
Markedsdelingskartell
Markedsetterspørsel
Markedshorisont
Markedsindeks
Markedsinformasjonssystem
Markedsinstitusjoner
Markedskommunikasjon
Markedskonstellasjon
Markedskostnader
Markedslikevekt
Markedsmakt (Finans)
Markedsorientering
Markedsorinetert prissetting
Markedsorientert sortiment
Markedsplanlegging
Markedspolitikk
Markedspolitiske beslutninger
Markedspotensial
Markedspris
Markedsprisdannelse
Markedsrelasjon
Markedsrente (Finans)
Markedssegmentering
Markedsstruktur
Markedssvigninger
Markedstilbud
Markedsutbytte
Markedsverdi
Markedsverdiprinsippet - se Markedsverdi
Massedistribusjon / massesalg
Massefabrikasjon
Massekreditor
Masseproduksjon
Materialkost
Materialkrevende industri
Materiell investering
Materielle formuesgjenstander
Mellomhandel
Mellomledd
Mellommann - se Mellomledd
Mengdekostnader - se Variable kostnader
Mendeavvik ved standarkalkulasjon
Mengderabatt
Mengdetilpasser
Mengdetoll
Menykostnader (Finans)
Merchant banks (Finans)
Merinntekt
Merkantil kvalitet - se Økonomisk kvalitet
Merkost
Merkost II
Merkostnader
Merverdi
Merverdi av en bedrift (Ideell verdi)
Merverdiavgift
Merverdiavgift (Formel)
Merverdiavgiftsoppgave
Mest likvide aktiver
Mest likvide omløpsmidler
Mestbegunstigelsesklausul
Metaforretning
Metningsgrad
Metningspunkt
Midlertidig forskjell
Mikroøkonomi (Finans)
Mindre likvide aktiver
Mindreinntekt
Mindrekostnader
Minimumskalkyle
Minimumskost
Minimumslager
Minimumsselvkost
Minimum-tilvirkningskost
Minoritetsinteresser
Minste midlers prinsipp
Minst likvide omløpsmidler
Minstefradrag (Finans)
Minstelønn
Mislighold fra kjøpers side
Mislighold fra selgers side
Mobilier
Moderselskap
Monistisk regnskap
Monopol
Monopolbedrift
Monopolistisk konkurranse
Monopolistisk prisdannelse
Monopolmarked
Mora - se Debitormora
Morarente - se Forsinkelsesrente
Moratorium
Morselskap (Finans)
Motpartrisiko (Finans)
Motregning
Mulighetspresisering
Multiplikator
Mva kalender
Mva-meldingen - se Omsetningsoppgaven
Mva-meldingen - tvangsmulkt
Myndighetsregulert prissetting
Mønstervern
 

 

Marginalbetraktning

Marginalbetraktning

 

Vil si at vinnings- eller kostnadsoptimum er bestemt ved at marginalberegning, det vil si at man undersøker hvilken innflytelse det vil få på inntekter og kostnader hvis man forandrer salgs- eller produksjonsvolum med én enhet ad gangen.