Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


Resultatregnskap etter art

 
§ 6-1.  Resultatregnskap etter art
Resultatregnskapet etter art skal ha følgende oppstillingsplan:
   
1.
Salgsinntekt
2.
Annen driftsinntekt
3.
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer
4.
Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler
5.
Varekostnad
6.
Lønnskostnad
7.
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
8.
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
9.
Annen driftskostnad
10.
Driftsresultat
11.
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap
12.
Inntekt på andre investeringer
13.
Renteinntekt fra foretak i samme konsern
14.
Annen finansinntekt
15.
Verdiendring av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi
16.
Nedskrivning av finansielle eiendeler
17.
Rentekostnad til foretak i samme konsern
18.
Annen finanskostnad
19.
Ordinært resultat før skattekostnad
20.
Skattekostnad på ordinært resultat
21.
Ordinært resultat
22.
Ekstraordinære poster
23.
Skattekostnad på ekstraordinære poster
24.
Årsresultat
Salgsinntekt etter første ledd nr. 1 skal ikke omfatte skatter og avgifter direkte knyttet til salget. Første ledd nr. 11 og 12 skal spesifisere resultatandel fra investering vurdert etter egenkapitalmetoden eller bruttometoden.