Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
                   

Kontoplan

 
1 2

Eiendeler

Egenkapital og gjeld

10 Immaterielle eiendeler ol. 20 Egenkapital
11 Tomter, bygninger, fast eiendom ol. 21 Avsetning for forpliktelser
12 Transportmidler, inventar, maskiner ol. 22 Annen langsiktig gjeld
13 Finansielle anleggsmidler 23 Kortsiktige konvertible lån, sertifikatlån og gjeld til kredittinstitusjoner
14 Varelager og forskudd til leverandører 24 Leverandørgjeld
15 Kortsiktige fordringer 25 Betalbar skatt
16 Merverdiavgift, opptjente offentlige tilskudd ol. 26 Skattetrekk og andre trekk
17 Forskuddsbetalte kostnader, påløpte inntekter ol. 27 Skyldige offentlige avgifter
18 Kortsiktige finansinvesteringer 28 Utbytte
19 Kontanter, bankinnskudd ol. 29 Annen kortsiktig gjeld
 
3 4
Salgs- og driftsinntekt Varekostnad
30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 40 Forbruk av råvarer og innkjøpte halvfabrikata
31 Salgsinntekt, avgiftsfri 41 Forbruk av varer under tilvirkning
32 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområde 42 Forbruk av ferdig tilvirkede varer
33 Offentlig avgift vedrørende omsetning 43 Forbruk av varer for videresalg
34 Offentlig tilskudd/refusjon 44 Fri
35 Uopptjent inntekt 45 Fremmedytelser og underentreprise
36 Leieinntekt 46 Fri
37 Provisjonsinntekt 47 Fri
38 Gevinst ved avgang av anleggsmidler 48 Fri
39 Annen driftsrelatert inntekt 49 Annen periodisering
 
5 6 & 7
Lønnskostnad Annen driftskostnad, av- og nedskriving
50 Lønn til ansatte 60 Av- og nedskrivning
51 Lønn til ansatte 61 Frakt og transportkostnad vedrørende salg
52 Fordel i arbeidsforhold 62 Energi, brensel og vann vedrørende produksjon
53 Annen oppgavepliktig godtgjørelse 63 Kostnad lokaler
54 Arbeidsgiveravgift og pensjons-kostnad 64 Leie maskiner, inventar ol.
55 Annen kostnadsgodtgjørelse 65 Verktøy, inventar og driftsmaterialer som ikke skal aktiveres
56 Arbeidsgodtgjørelse til eiere ol. 66 Reparasjon og vedlikehold
57 Offentlig tilskudd vedrørende arbeidskraft 67 Fremmed tjeneste
58 Offentlig refusjon vedrørende arbeidskraft 68 Kontorkostnad, trykksak ol.
59 Annen personalkostnad 69 Telefon, porto ol.
 
6 & 7 8
Annen driftskostnad, av- og nedskriving Finansinntekt og kostnad, ekstraordinær inntekt / kostnad
70 Kostnad transportmidler 80 Finansinntekt
71 Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil ol. 81 Finanskostnad
72 Provisjonskostnad 82 Fri
73 Salgs-, reklame- og representasjons-kostnad 83 Skattekostnad på
ordinært resultat
74 Kontingent og gave 84 Ekstraordinær inntekt (spes. etter art)
75 Forsikringspremie, garanti- og servicekostnad 85 Ekstraordinær kostnad (spes. etter art)
76 Lisens- og patentkostnad 86 Skattekostnad på ekstraordinært resultat
77 Annen kostnad 87 Fri
78 Tap ol. 88 Årsresultat
79 Periodiseringskonto 89 Overføringer og disponeringer