Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


Balanse spesifisert

 

 

Nærmere forklart.

En balanseoppstilling er en obligatorisk del av de dokumentene som skal sendes inn til Regnskapsregisteret ved innsending av årsregnskapet.

Kravene for balanseoppstillingen framgår av regnskapslovens § 6-2 og § 6-3.

Balansen skal ha følgende oppstillingsplan:

EIENDELER

A: Anleggsmidler

I. Immaterielle eiendeler

 1. Forskning og utvikling
 2. Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter
 3. Utsatt skattefordel
 4. Goodwill
II. Varige driftsmidler

 1. Tomter, bygninger og annen fast eiendom
 2. Maskiner og anlegg
 3. Skip, rigger, fly og lignende
 4. Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende
III. Finansielle anleggsmidler

 1. Investeringer i datterselskap
 2. Investeringer i annet foretak i samme konsern
 3. Lån til foretak i samme konsern
 4. Investering i tilknyttet selskap
 5. Lån til tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet
 6. Investeringer i aksjer og andeler
 7. Obligasjoner
 8. Andre fordringer
B: Omløpsmidler

I. Varer

II. Fordringer

 1. Kundefordringer
 2. Andre fordringer
 3. Krav på innbetaling av selskapskapital
III. Investeringer

 1. Aksjer og andeler i foretak i samme konsern
 2. Markedsbaserte aksjer
 3. Markedsbaserte obligasjoner
 4. Andre markedsbaserte finansielle instrumenter
 5. Andre finansielle instrumenter
IV.  Bankinnskudd, kontanter og lignende

EGENKAPITAL OG GJELD

A: Egenkapital

I.  Innskutt egenkapital

 1. Selskapskapital
 2. Overkurs
 3. Annen innskutt egenkapital
II.  Opptjent egenkapital

 1. Fond
 2. Annen egenkapital
B: Gjeld

I. Avsetninger for forpliktelser

 1. Pensjonsforpliktelser
 2. Utsatt skatt
 3. Andre avsetninger og forpliktelser
II. Annen langsiktig gjeld

 1. Konvertible lån
 2. Obligasjonslån
 3. Gjeld til kredittinstitusjoner
 4. Øvrig langsiktig gjeld
III. Kortsiktig gjeld

 1. Konvertible lån
 2. Sertifikatlån
 3. Gjeld til kredittinstitusjoner
 4. Leverandørgjeld
 5. Betalbar skatt
 6. Skyldige offentlige avgifter
 7. Annen kortsiktig gjeld
Beholdning av egne aksjer skal føres opp til pålydende på egen linje under posten selskapskapital eller spesifiseres i note eller i oppstillingen av endringer i egenkapitalen.

Som pensjonsforpliktelser etter første ledd D I nr 1 regnes differansen mellom verdien av påløpte pensjonsforpliktelser og verdien av midler avsatt til dekningen av forpliktelsene.

Utbytte er ikke lenger egen linje under kortsiktig gjeld. Avsatt utbytte kan fortsatt vises som kortsiktig gjeld, men dette er ikke pålagt (jf IFRS hvor avsatt utbytte ikke anses som gjeld).

Poster innledet med arabertall, unntatt poster under egenkapital, skal slås sammen hvis sammenslåingen fører til et mer oversiktlig årsregnskap.

Dersom den regnskapspliktiges forhold tilsier det, skal det i balansen foretas en ytterligere oppdeling, eventuelt tilføyelse av poster som ikke framgår av oppstillingsplanen.

 

Referanse: Lederkilden