Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
 
 

 


Sparebanken Øst's historie

 
Sparebanken Øst's historie

 

Eiker Sparebanks grunnkapital ble dannet ved bidrag fra bygdas innbyggere, vesentlig jordbrukere. Den 11. januar 1843 ble Ekers Sparebank formelt stiftet.

I Nedre Eiker ble det åpnet egen bank 1. mars 1914 under navnet Nedre Ekers Sparebank som i 1970 ble slått sammen til Ekers Sparebank under navnet Eiker Sparebank.

Som den første sparebank i Norge inviterte Eiker Sparebank til offentlig tegning av grunnfondsbevis medio november 1988 etter en endring i sparebankloven som ga sparebankene adgang til å utstede grunnfondsbevis. Etter en vellykket emisjon ble bankens grunnfondsbevis tatt opp til notering på Oslo Børs 22. februar 1989.

1. oktober 1991 kjøpte Eiker Sparebank alle aksjene i finansieringsselskapet AS Financiering i Oslo. AS Financiering ble opprettet 11. juni 1930 og er det nest eldste av de eksisterende finansieringsselskaper i Norge. Selskapet arbeider primært mot privatkundemarkedet og tilbyr objektfinansiering i de deler av markedet hvor marginene er høye. Hensikten med overtakelsen var å tilføre Eiker Sparebank et akseptabelt årlig bidrag.

Med virkning fra 1. oktober 1993 overtok Eiker Sparebank Fokus Banks aktiviteter i Buskerud. For Eiker Sparebank medførte dette en betydelig sterkere markedsposisjon i Nedre Buskerud. Hovedhensikten var å styrke Eiker Sparebanks konkurranseevne samt å kunne utføre sin funksjon som en sterk lokalt forankret bank på en bedre måte.

Med bidrag fra 172 personer i Skoger herred, ble Skoger Sparebank stiftet 8. januar 1859. Grunnkapitalen var på til sammen 517 spesidaler ved stiftelsen. I 1866 hadde banken en fast ansatt funksjonær og banken hadde på dette tidspunkt 65.718 spd. i forvaltningskapital. Banken har i alle år vært lokalisert til Strømsø og Strømsø torg 9, som var bankens hovedkontor, ble tatt i bruk i 1962.

Banken etablerte sin første filial på Konnerud i 1975, deretter på Åskollen i 1977 og overtok i 1989 en filial fra Fokus Bank på Gulskogen. Skoger Sparebank har helt fra starten hatt som mål å være en bank med lokal tilknytning til drammensområdet. For å stadfeste denne forankring endret banken 18. mai 1990 navn til DrammensBanken Skoger Sparebank.

Banken vedtok i juni 1996 å delta i stiftelsen av Samarbeidende Sparebanker AS sammen med 11 andre sparebanker i østlandsområdet. Antallet sparebanker har i ettertid økt. Dette selskapet er et samarbeidsorgan for eierbankene spesielt rettet mot deltakelse i Sparebankgruppen AS der Samarbeidende Sparebanker AS er en likeverdige partner. De øvrige er Sparebanken Nord-Norge, Sparebanken Midt-Norge, Sparebanken Rogaland og Föreningssparebanken i Sverige.

I forstanderskapsmøte 5. desember 1996 i DrammensBanken Skoger Sparebank og i forstanderskapsmøtet 10. desember 1996 i Eiker Sparebank ble det truffet vedtak om å sammenslutte de to sparebankene til én bank med navn Sparebanken Eiker Drammen. Den sammensluttede bank har forretningsadresse Hokksund og hovedkontor beliggende på Bragernes i Drammen. 

Målsettingen med sammenslutningen er å skape en sparebank med lokal forankring i Eiker- og Drammens-regionen med dimensjon og kompetanse til å hevde seg i den sterke konkurransen som eksisterer i dagens bank-og finansmarked, ikke minst i Drammens-regionen. Sammenslutningen av de to sparebankene ble gjennomført med virkning fra 1. juni 1997 og med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 1997. 

Bankens forstanderskap vedtok 7. desember 1999 å endre bankens navn fra Sparebanken Eiker Drammen til Sparebanken Øst. 

24. august 2000 vedtok bankens forstanderskap å melde seg ut av samarbeidet i Samarbeidende Sparebanker AS og derigjennom samarbeidet i SpareBank1-alliansen.

Hjemmeside - oest.no