Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
 
 

 


Avtalefestet pensjon

 

Avtalefestet pensjon (AFP) er en førtidspensjon som er basert på tarif-festede avtaler mellom organisasjonene i arbeidslivet. Selskapenes tilbud til bedriftene er basert på regelverket innenfor LO/NHO-området. For ansatte i stat, kommune og i finansnæringen gjelder AFP - ordninger som har enkelte avvikende bestemmelser. Ordningen gir mottakeren mulighet til å gå av med pensjon, helt eller delvis, fra fylte 62 år. Arbeidsgiver kan ikke kreve eller hindre at den ansatte benytter seg av AFP.

 

Slik blir hovedtrekkene i AFP-livsvarig

  • En pensjon som utbetales livsvarig for medlemmer født i 1963 eller senere.
  • Den tjenes opp i en AFP-beholdning med 4,21 prosent av årlig pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G i alderen 13-61 år. G står for folketrygdens grunnbeløp og er på 101.351 kroner.
  • Pensjonen kan tas ut fleksibelt fra 62 år. Den kan tas ut i tillegg til lønn eller alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjon. Årlig utbetaling blir høyere ved å utsette uttaket inntil 70 år.
  • Årlig pensjon beregnes og levealdersjusteres ved å dele AFP-beholdningen på folketrygdens delingstall på uttakstidspunktet.
  • Pensjonen reguleres med lønnsveksten fratrukket 0,75 prosent slik som alderspensjon fra folketrygd og offentlig tjenestepensjon.
  • Kvalifikasjonskravene for AFP-livsvarig fases gradvis inn for ansatte født i 1963–1966 med en tjenestetid på minst ti år.
  • For ansatte født i 1967 eller senere gjelder ordinære kvalifikasjonsregler, dvs. medlemmet må ha vært ansatt i en virksomhet med offentlig tjenestepensjon 7 av de siste 9 årene ved 62 år.

Hvordan blir opptjeningsreglene for AFP-livsvarig?

AFP skal tjenes opp av pensjonsgivende inntekt i folketrygden i alderen 13-61 år. Hvert år skal 4,21 prosent av lønn (pensjonsgivende inntekt) inntil 7,1 G samles i en pensjonsbeholdning (AFP-beholdning). Lønn fra både privat og offentlig sektor tas med. AFP-beholdningen reguleres med lønnsveksten. Verdien av AFP kan bli betydelig for mange.

Hvordan blir AFP-livsvarig regnet om til pensjon?

AFP-beholdningen regnes om til pensjon og levealdersjusteres på uttakstidspunktet ved å dele den på delingstallet slik som tjenestepensjonen eller folketrygd. Jo lenger du venter med å ta ut AFP, jo høyere blir også AFP-utbetalingen per år, men ved uttak etter 70 år øker ikke AFP.

 

Beregnet pensjon for en fra 1965 kullet.

AFP Pensjon

 

Kilde: KLP