REGNSKAPSLEKSIKON K
 
Kalkulasjon
Kalkulasjonsfaktor
Kalkulasjonsprinsipper
Kalkulasjonsrente
Kalkulasjonsrentefot
Kalkulatorisk avskrivning
Kalkulatoriske kostnader
Kalkulatoriske risikotillegg
Kalkulert bokførsel
Kalkulert fortjeneste
Kalkulerte kostnader - normalkalkulasjon
Kalkulerte kostnader - standardkalkulasjon
Kalkyle
Kalkyletyper
Kambio
Kapasitet
Kapasitetsgrad (Formel)
Kapasitetsgrensekurve
Kapasitetskostnader
Kapasitetsområde
Kapasitetsutnyttelse
Kapasitetsutnyttelsesgrad (Formel)
Kapital
Kapitalanskaffelsessiden i balansen
Kapitalanvendelsessiden i balansen
Kapitalbudsjett
Kapitalforbruk
Kapitalens grenseytelsesevne
Kapitalens omløpshastighet (Formel)
Kapitalens omsetningshastighet (Formel)
Kapitalflyt - se Kapitalstrøm
Kapitalforhøyelse
Kapitalformer
Kapitalgevinst
Kapitalinnskudd
Kapitalinntekt
Kapitalintensitet (Formel)
Kapitalisering (Finans)
Kapitaliseringsfaktor
Kapitalkoeffisient
Kapitalkostnad
Kapitalkrevende industri
Kapitalkonto (Finans)
Kapitalnedsettelse
Kapitalrasjonering
Kapitalreserver
Kapitalstruktur
Kapitalstrøm
Kapitalvarer
Kapitalverdi
Kapitalverdibetraktning
Kapitalverdimodellen
Kargo
Kassadagbok
Kassakreditt
Kassakredittlån (Finans)
Katalogsalg
Kategorirabatt - se Funksjonsrabatt
Kausjon (Finans)
Kjededetalist
Kjedeforretninger
Kjedegrossist
Kjedetyper
Kjøp
Kjøpekort (Finans)
Kjøperegenskaper
Kjøpermonopol
Kjøpermora - se Debitors mora
Kjøperorintert sortiment
Kjøpers marked
Kjøpesenter - se Butikksenter
Kjøpesum
Kjøpmann
Kjøpmannshandel
Kjøpstilbøyelighet - se Kjøpssannsynlighet
Klassifikasjonsfond
Klassifisering av investeringer
Kobbelproduksjon
Kollektivfullmakt
Kollektivprokura
Kollektivsignatur
Kombinasjonskurve
Kombinasjonsområde - se Kapasitetsområde
Kommandittselskap KS
Kommersielle arbeidsoppgaver
Kommisjon
Kommisjonshandel
Kommisjonær
Kommitent
Komplementaren
Komplementaritet
Komplementær etterspørsel
Komplementære produkter
Kondisjonskartell
Kongurens prisnippet
Konkurranseprofil
Konkurranseregulerende avtaler
Konkurrenter
Konkurrerende produkter
Konkurrentorientert prissetting
Konkurs
Konkursmasse
Konossement
Konsern
Konsernbalanse
Konsernregnskap
Konsignant
Konsignasjon
Konsignatar
Konsistent prinsippanvendelse
Konsolidering
Konsolidert balanse
Konsolidert resultatkonto
Konsolidert årsregnskap
Konsortium
Konstant avskrivning
Konstant avskrivningsprosent
Konsument
Konsumentmarked
Konsumentpris
Konsumprisindeksen (Finans)
Kontakthorisont
Kontaktledd
Kontaktpris (Formel)
Kontraktakkreditiv
Kontantkonverteringsløpet (Formel)
Kontantkjøp
Kontantkurant
Kontantprinsippet
Kontantrabatt
Kontantrapport
Kontantresultat
Kontantsalg
Kontantstrøm
Kontantstrøm fra driften
Kontantstrøm til eierne
Kontantstrømoppstilling
Kontinuerlig tilvirkning
Kontinuerlig variabel
Kontinuerlige kostnader
Konto
Kontokurant
Kontoplan
Kontoramme
Kontrakt - se Avtale
Kontraktakvskrivning
Kontrollselskap - se Holdingsselskap
Konvensjonalbot
Kooperasjon
Kooperativ forening - se Samvirkelag
Koppskatt
Korrigert balansekurs (Formel)
Kort tonn
Kortsiktig gjeld
Kortsiktige fordringer
Kortvarige goder
Kostnad
Kostnader - se Kostnad
Kostnadsart
Kostnadsbevissthet
Kostnadsbokførsel
Kostnadsorintert prissetting
Kostnader ubenyttet kapasitet
Kostnadsbærer
Kostnadsdekning
Kostnadsdekningsprisnipp
Kostnadsdriver
Kostnadsfordeling
Kostnadsfordelingsnøkkel
Kostnadsinflasjon
Kostnadsnivå
Kostnadsoptimal kapasitetsutnyttelse
Kostnadsoptimal produksjonsmengde
Kostnadsoptimum
Kostnadsoverslag
Kostnadsregnskap
Kostnadssted
Kostnadsstruktur
Kostnadssubsitiusjon
Kostnadstilleggssater i prosent (Formel)
Kostnadstyper
Kostpris - se Anskaffelsespris
Kredit
Kreditere (Finans)
Kredittiv - se Akkreditiv
Kreditmora
Kreditnota
Kreditor
Kredittfinansiering (Finans)
Kredittforsikring
Kredittkjøp
Kredittkort (Finans)
Kredittopplag
Kredittopplysning (Finans)
Kredittrating (Finans)
Kredittsalg
Kredittid kunder (Formel)
Kredittid vareleverandører (Formel)
Kredittvurdering (Finans)
Kritisk punkt
Kritisk verdi
KS-Andeler (Finans)
Kumulativ tilleggskalkyle
Kunde
Kundefordelingskartell
Kundefordring
Kundehorisont
Kunde/ ordrestruktur
Kundeorientert organisasjonsplan
Kundeorientert sortiment
Kupongkjøp
Kvalitet
Kvalitetsbevissthet
Kvalitetskriterier
Kvantumsrabatt
Kvartalsregnskap
Kvittering
Kvotekartell
 
Kjøpekort

 

Kjøpekort

Et plastkort til bruk ved kjøp av særlig dyre forbruksvarer uten kontant betaling.