Omsetningspapirer
 

Negotiable papirer. Se også omsetningsgjeldsbrev.